Print

LASTEAIA HOOLEKOGU

HOOLEKOGU LIIKMED (2018/2019 õa)

Nimi

e-post

 1. Vilja Messer (Linnavalitsus)

vilja.messer@rakvere.ee

 1. Kender Tasa (Sipsik)

kendertasa@hotmail.com

 1. Kadri Mark (Naksitrallid)

Kadri.ratt@gmail.com

 1. Aleksandr Holst (Lepatriinud)

aleksandr.holst@gmail.com

 1. Mart Afanasjev (Pipi)

lennumart@gmail.com

 1. Priit Kuusemets (Mõmmi)

Priit.kuusemets@eesti.ee

 1. Anu Raudsepp (Muumi)

Anu.raudsepp@gmail.com

 1. Madis Kull (Poku)

madis@antaares.ee

 1. Kaidy Aljama (Lotte)

Kaidya@gmail.com

 1. Erkki Leek (Krõll)

Erkki.leek@rakvere.ee

 1. Anti Palmi (Puhh)

antipalmi@gmail.com

 1. Linda Kelu-Toome (Piilu)

Linda.kelu@mail.ee

 1. Piia Rehelem (Nublu)

Rehelem22@gmail.com

 1. Ülle Hindrekus (pedagoogide esindaja)

ylle1229@gmail.com

 

RAKVERE LASTEAIA TRIIN HOOLEKOGU PÕHIMÄÄRUS
Kinnitatud hoolekogu  otsusega 9.11.2009
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1.       Lasteaia hoolekogu on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.
1.2.       Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest haridusalastest õigusaktidest, linnavalitsuse otsustest, lasteaia põhimäärusest ning käesolevast töökorrast.
1.3.       Tööd hoolekogu liikmena ei tasustata
 
2. HOOLEKOGU KOOSSEIS JA MOODUSTAMISE KORD
2.1.       Hoolekogu koosseisu kuuluvad lasteasutuse kõigi 12 rühma vanemate poolt õppeaasta algul valitud  esindajad, linnavalitsuse esindaja ja pedagoogide esindaja.
2.2.       Esindajad valitakse lasteaia hoolekogusse lastevanemate koosolekul üheks aastaks.
2.3.       Esindajad hoolekogusse valitakse igal aastal septembri kolmandaks nädalaks.
2.4.       Hoolekogu koosseisu esitab lasteaia juhataja linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
2.5.       Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu igal aastal oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
2.6.       Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi .
2.7.       Hoolekogu liikme lahkumisel valitakse uus liige ühe kuu jooksul arvates endise liikme lahkumisest.
 
3. HOOLEKOGU ÜLESANDED JA PÄDEVUS
Hoolekogu:
1) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse, lähtudes lasteaia põhimäärusest   (21.09.04).
2) jälgib lasteaia eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja lasteaia ruumide sihtotstarbelist ja säästlikku käsutamist;
3) jälgib lasteaia juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias;
4) arutab läbi lasteaia arengukava ja annab sellele hinnangu ;
5) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud rühma lapsevanemaid;
6) osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel, annab juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
7) lahendab lastevanemate poolt esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
8) otsustab teisi seaduse või Rakvere linna linnvolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
 
4. HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS
4.1. Hoolekogul on õigus:
1)   kuulata ära juhataja aruanded lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2)   teha juhatajale ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
3)   anda juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
4)   teha ettepanekuid lasteaia juhtkonnale lasteaia töötajate valiku, õppe- ja kasvatusprotsessi korralduse, huvitegevuse ja lasteaia ruumide sihtotstarbelise käsutamise asjus;
5)   saada oma tööks vajalikku informatsiooni;
6)   teha põhjendatud ettepanekuid linnavalitsusele lasteaia juhataja kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks seaduses sätestatud alustel;
7)   informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid ning teha ettepanekuid süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks;
4.2.    Hoolekogu osaleb oma esindajate kaudu lasteaia juhataja ja pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi komisjoni töös
4.3.   Hoolekogu esindaja kuulub lasteaia atesteerimiskomisjoni, mis moodustatakse pedagoogide atesteerimiseks.
4.4     Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud lapsevanemaid, kes vajadusel võivad oma esindaja ennetähtaegselt ümber vahetada.
4.5.    Kui hoolekogu liige on ette teatamata puudunud koosolekult rohkem kui 2 korda ühe õppeaasta jooksul, on õigus ta hoolekogu ettepanekul uue liikme vastu vahetada.
4.6.    Hoolekogu liikmetest on allkirjaõiguslik hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
 
5. HOOLEKOGU KOOSKÄIMISE KORD
5.1. Hoolekogu tööaastaks on õppeaasta ajavahemikul 01. september kuni 31. august.
5.2. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või lasteaia juhataja ettepanekul.
5.3. Koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt üks nädal ette.
5.4. Kui hoolekogu liikmel pole võimalik koosolekul osaleda, teavitab ta isiklikult sellest hoolekogu esimeest või lasteaia juhatajat
5.5. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia juhataja või Rakvere Linnavalitsuse ettepanekul.
5.6. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt üks päev ette.
5.7. Hoolekogu kõik koosolekud protokollitakse, nende kohta peetakse arvestust hoolekogu tööaastast lähtuvalt. Protokollid säilitatakse lasteaias ühistel alustel muude lasteaia dokumentidega.
5.8. Hoolekogu koosseisu kinnitamisele järgneval koosolekul valitakse protokollija e sekretär.
5.9. Hoolekogu tööaasta esimesel koosolekul töötatakse välja aasta tegevuskava.
5.10. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
5.11. Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusegaosa lasteaia juhataja. Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelev ametiisik ja teised isikud hoolekogu esimehe loal.
5.12. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldavad hoolekogu esimees või lasteaia juhataja.
5.13. Otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.
5.14. Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult ja need on täitmiseks lasteaia juhtkonnale.
5.15. Vaidlused lahendab Rakvere linnavalitsus, kelle otsus on lõplik.
 

 

 

doIT