Print

Mida teha, kui soovin lasteaiakohta oma lapsele?

Linnavalitsuse määrus 5-2016


Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Taotluse esitamine lasteasutusse vastuvõtmiseks

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) linnavalitsusele taotluse Rakvere haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi infosüsteem) või linnavalitsuses kohapeal.

 (2) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Linnavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib infosüsteemis linnavalitsuse määratud ametnik.

 (3) Linnavalitsus esitab infosüsteemi kaudu laekunud taotlused lasteasutustele hiljemalt iga aasta 01. maiks.

 (4) Kui soovitud lasteasutuses puudub vaba koht, siis pakub linnavalitsus infosüsteemi kaudu vanemale võimalust panna laps vabale kohale teises lasteasutuses. Vanem annab hariduse infosüsteemis nõusoleku kahe nädala jooksul. Kui vanem ei ole nõusolekut sellel tähtajal andnud, saab laps koha hariduse infosüsteemis määratud lasteasutuses.

 (5) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab lasteasutuse direktor Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).


  

 
 
 
 

doIT