Print

Lasteaia tasu

 • Lasteaia osalustasu on 32.90 eurot, mis tuleb kanda Rakvere linnavalitsuse arveldusarvele 25. kuupäevaks.
 • Kahe ja enama lasteaias käiva lapse puhul saab soodustust. Avaldus küsida rühmast.
 • Lasteaia osalustasu tõus on on seotud Eesti Vabariigi alampalga tõusuga. 
 • Osalustasu tasub vanem aastas 12 kuud.
 • Osalustasu tasub vanem jooksva kuu eest.
 • Lasteaia toidupäeva maksumus on 3-4 aastastel 2.00 eurot ja 5-7 aastastel 2.35 eurot.
 • Toiduraha tasub vanem eelmise kuu eest.   


Kinnitatud: Rakvere linnavolikogu 18.juuni 2002. a. määrusega nr. 25

MUNITSIPAALHARIDUSASUTUSTE RAHASTAMISEL LASTE VANEMATE POOLT KAETAVA OSA TASUMISE KORD

 • Tasumisele kuuluv arve esitatakse lasteasutuse või huvialakooli poolt lapsevanemale hiljemalt jooksva kuu 10. kuupäevaks.
 • Lapsevanem tasub jooksva kuu arve hiljemalt 25. kuupäevaks arvel märgitud kontole märkides ära lapse nime, lasteasutuse või huvialakooli nime ja rühma koodi. Lapse esmakordsel lasteasutusse tulekul tasub lapsevanem jooksva kuu eest välja kirjutatud arve kolme päeva jooksul.
 • Lapse pikemaajalise puudumise korral tervislikel põhjustel on lapsevanemal õigus taotleda Rakvere linnavalitsuselt lapse ajutist vabastamist õppe- ja tegevuskulude eest tasumisest.
 • Lapse toitlustamistasu arve esitatakse vastavalt kohaloleku tabelisse kantud päevade ja toidukordade arvule.
 • Lapse toidupäeva maksumuse kinnitab lasteasutuse hoolekogu. Söögikorra maksumus moodustab hommikusöögi korral 15%, lõunasöögi korral 60% ning oote korral 25% toidupäeva maksumusest.
 • Lapse puudumise korral tehakse tasumisele kuuluvate summade ümberarvestus järgmisel kuul alljärgnevalt:
 1. Puudumajäämisest teatamisel kuni kella 12.00-ni arvatakse laps toidult maha järgmise tööpäeva hommikust;
 2. Puudumajäämisest teatamisel peale kella 12.00 arvatakse laps toidult maha ülejärgmise tööpäeva hommikust;
 3. Puudumajäämisest mitteteatamisel arvatakse laps toidult maha alates kolmandast tööpäevast.

doIT